Dzintars galvenais princips visā darbības laikā ir augsti kvalitatīvas produkcijas ražošana, atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem kosmētikas un parfimērijas jomā.

Izejvielu kontrole un inovatīvas tehnoloģijas

Izejvielu izvēli un kvalitātes pārbaudi AS Dzintars speciālisti kontrolē saskaņā ar Eiropas Kosmētikas Regulas un Starptautiskās Parfimērijas Asociācijas (IFRA) rekomendācijām. Ārstnieciskie augi tiek pārstrādāti, izmantojot zemu temperatūru un saudzīgās tehnoloģijas, pateicoties tam, ekstraktos saglabājas ārstnieciskās īpašības un aktīvās bioloģiskās vielas. Uzņēmums Dzintars vienmēr devis priekšroku augu izcelsmes dabiskiem ingredientiem.

Image

Mūsdienīga ražošana

Firmas Dzintars produkcija tiek izgatavota mūsdienīgi aprīkotajos parfimērijas, kosmētikas, dekoratīvās kosmētikas, ekstraktu, polimēra un kartona iepakojumu ražošanas cehos. Ražošanas procesā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas.

Image

Kvalitātes kontroles sistēma

Uzņēmums stingri ievēro kvalitātes vadības sistēmas principus saskaņā ar starptautisko standartu ISO 22716 GMP (Good manufactory practise) – un ISO 9001 prasībām, kurās iekļauts viss process no produkta izstrādes līdz tā ražošanai un pārdošanai.

Par augsta līmeņa uzņēmumu liecina starptautiskie standarti:

ISO 22716 GMP Cosmetic (Labas Ražošanas prakse);
ISO 17025 (laboratoriju kvalitāte);
ISO 9001 (kvalitātes sistēma);
ISO 14001 (ekoloģiskā menedžmenta sistēma).

Rūpes par apkārtējo vidi

Dzintars saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi un savā darbībā rūpējas par tās saglabāšanu. Visas ražošanas tehnoloģijas izstrādātas tā, lai tās nekaitētu apkārtējai videi. Uzņēmums stingri ievēro vides vadības sistēmas principus saskaņā ar standartu ISO 14001.

Kvalitātes politika

AS Dzintars ir lielākais parfimērijas un kosmētikas ražotājs Baltijas valstīs.

AS Dzintars nodrošina normatīvo dokumentu prasību ievērošanu produkcijas drošuma un kvalitātes jomā.

Mūsu mērķis:
– izstrādāt un ražot parfimērijas un kosmētikas līdzekļus ar īpašībām, kas apmierina patērētāju vēlmes un vajadzības;
– pastāvīgi atjaunot sortimentu un ražot inovatīvu produkciju, kas atbilst jaunākajiem sasniegumiem kosmetoloģijas un parfimērijas jomā;
– saglabāt tradicionālos un apgūt jaunus parfimērijas un kosmētikas līdzekļu pārdošanas tirgus;
– nodrošināt visus apstākļus pastāvīgai kvalitātes uzlabošanai.

Katra darbinieka pienākums – katrā darba vietā nodrošināt noteikto prasību izpildi.

Mūsu vērtība ir kompetenti un motivēti darbinieki, kas ir orientēti uz kvalitāti un ir spējīgi strādāt komandā.

Mērķu sasniegšanai AS Dzintars tiek uzturēta un pilnveidota kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 9001 prasībām.

Vides politika

AS „Dzintars” ir lielākais kosmētikas un parfimērijas ražotājs Baltijas valstīs.

AS „Dzintars” izstrādā, ražo un pārdod parfimērijas un kosmētikas produkciju.

Mēs vēlamies savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās mazināt savas darbības nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Uzņēmuma attīstības pamatā ir pastāvīga vides pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana, personāla kvalifikācijas celšana.

Novērtējot un uzraugot uzņēmuma ietekmi uz vidi, nodrošināsim videi draudzīgu uzņēmuma darbību.

AS „Dzintars” apņemas:
– pilnveidot uzņēmumā vides pārvaldību;
– ieviest un uzturēt vides pārvaldības sistēmu;
– ievērot vides likumdošanas aktus un citas prasības.

Lai to realizētu, mēs:
– izstrādājot un ieviešot jaunus produkcijas veidus un jaunas tehnoloģijas, ņemsim vērā vides prasības;
– savā vides aizsardzības darbībā pēc iespējas izmantosim piesārņojuma novēršanas principus;
– racionāli izmantosim dabas un citus materiālos resursus;
– informēsim un iesaistīsim pārvaldības procesā visu līmeņu uzņēmuma darbiniekus un AS „Dzintars” labā strādājošos darbiniekus;
– vides jomā aktīvi sadarbosimies ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī piegādātājiem un klientiem.

Mērķu sasniegšanai vides jomā tiek uzturēta vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 14001 prasībām.

Energopārvaldības politika

Energoefektivitāte un energoresursu taupības pasākumi ir AS ,,Dzintars" biznesa stratēģijas un plānošanas neatņemama sastāvdaļa. Mēs vēlamies savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās nodrošināt ilgtspējīgu, konkurētspējīga un energoefektīva uzņēmuma attīstību.
AS ,,Dzintars" apzinās energoefektivitātes iespējas, kas vērstas uz piegādāto energoresursu racionālu un efektīvu izmantošanu.
AS „Dzintars” apņemas:
• veikt nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu visu veidu piegādāto energoresursu sabalansētu izmantošanu
• nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu
• ilgtspējīgi un racionāli izmantot visu veidu energoresursus
• veicināt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
• nodrošināt atbilstību Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā spēkā esošām likumdošanas un citām prasībām, kas noteiktas attiecībā uz energoefektivitāti, dažādu veidu enerģijas patērēšanai.

AS „Dzintars” attīstības pamatā ir pastāvīga energopārvaldības sistēmas pilnveidošana.
Lai to realizētu, mēs:
• informēsim un iesaistīsim energopārvaldības procesā visu līmeņu uzņēmuma darbiniekus.
• izmantosim darbinieku zināšanas, pieredzi un intelektuālo potenciālu enerģētikas jautājumu risināšanā.
• plānojot energoefektivitātes uzlabojumus, nodrošināsim informācijas pieejamību un nepieciešamos resursus, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus.
• veiksim darbinieku izglītošanu, lai katrs darbinieks apzinātos sava darba ietekmi uz energoefektivitāti.
• savu iespēju robežās sadarbosimies ar partneriem, kuri darbojas pēc tādiem pašiem principiem energoefektivitātes jomā kā mūsu uzņēmums.
• veiksim energoresursu uzskaiti un analīzi, lai izstrādātu efektīvus energosnieguma uzlabošanas pasākumus.
• nodrošināsim nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas uzlabošanu, lai regulāri noteiktu un pārskatītu mērķus un uzdevumus enerģētikas jomā.
• integrēsim energopārvaldības politiku visās uzņēmuma darbības sfērās.

Energopārvaldības sistēma ir izstrādāta un tiek uzturēta saskaņā ar ISO 50001 „Energopārvaldības sistēma. Prasības un lietošanas noteikumi”